نحوه استفاده و تنظیم مودم های وایمکس مبین‌نت چگونه است؟

مودم داخلی (BM631A)

 • راهنمای تنظیم
 • راهنمای استفاده

مودم داخلی BM635) Wi-Fi)

 • راهنمای تنظیم
 • راهنمای استفاده

مودم داخلی BM632w) Wi-Fi)

 • راهنمای تنظیم
 • راهنمای استفاده

مودم داخلی DX350) Wi-Fi)

 • راهنمای تنظیم
 • راهنمای استفاده

مودم داخلی (SWC9200)

 • راهنمای تنظیم
 • راهنمای استفاده

مودم جیبی (SWU800)

 • راهنمای تنظیم
 • راهنمای استفاده

مودم USB

 • راهنمای تنظیم
 • راهنمای استفاده

مودم بیرونی (BM8301)

 • راهنمای تنظیم
 • راهنمای استفاده

مودم بیرونی (OX330P)

 • راهنمای تنظیم
 • راهنمای استفاده

 

ترتیب: 
10