آیا با داشتن مودم‌هایی غیر از مودم مبین‌نت می‌توان از خدمات شبکه‌ی ارتباطی مبین‌نت استفاده کرد؟

بله، مودم‌هایی که در حال حاضر امکان استفاده از شبکه‌ی مبین‌نت را دارند نظیر

BM632W

BM635

Fmm130

DX-350

ترتیب: 
7