برای درخواست IP ثابت چه باید کرد؟

به‌منظور بهره‌مندی از خدمات IP ثابت، شما می‌توانید از طریق صفحه‌ی مشترکین و بخش خرید سرویس از قسمت فهرست سرویس های IP موجود، درخواست خود را ثبت  کنید تا حداکثر پس از 24 ساعت IP ثابت به شما اختصاص داده میشود.

ترتیب: 
8