نحوه درخواست فاکتور چگونه است و مدت زمان ارائه فاکتور چه مدت است؟

  • به صورت الکترونیکی

با مراجعه به صفحه‌ی مشترکین و انتخاب گزینه‌ی گزارش‌ها در منوی بالایی صفحه، بخش فاکتورها را انتخاب کنید، شما می‌توانید پس از مطالعه‌ی راهنما اقدام به دریافت فاکتور موردنظر خود نمایید.

  • فاکتور رسمی همراه با مهر شرکت

با مراجعه به سایت مبین نت قسمت صدای مشتری، گزینه سایر جهت صدور فاکتور را انتخاب نمایید توضیحات لازم در خصوص اینکه فاکتور را برای چه طرح، حجم و زمانی می خواهند در قسمت توضیحات تکمیل شود و از طریق ایمیل فاکتور برای مشترک ارسال می گردد.

  • اصل فاکتور

اگر مشترک در تهران باشد به دفتر پیشخوان مطهری مراجعه شود و در صورتیکه مشترک در شهرستان باشد پس از مراجعه به سایت مبین نت قسمت پشتیبانی، در بخش  توضیحات سایت در خصوص اینکه مشترک خواهان  اصل فاکتور (مهر دستی) هستند و هم چنین  فاکتور را برای چه طرح، حجم و زمانی می خواهند تکمیل گردد که به صورت پست فاکتور برای مشترک ارسال می گردد.

ترتیب: 
6