شرایط تغییر و تمدید طرح های اشتراکی چگونه است؟

برای تغییر، تمدید یا اطلاع از وضعیت طرح اشتراکی خود می‌توانید از صفحه‌ی مشترکین به نشانی ecare.mobinnet.ir استفاده کنید.  
 

ترتیب: 
5